Polityka Prywatności Sklepu Internetowego:

omega.eprestashop.pl/pl/


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


◦ 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest P.H.T."OMEGA" S.J. (adres spółki: 09-407 Płock, ul. Graniczna 46) pod numerem NIP 7740023154, adres korespondencyjny: 09-407 Płock, ul. Graniczna 46; adres poczty elektronicznej: biuro@omega.plo.pl, numer telefonu: (+48) 24 267 42 60(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)a - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
◦ 1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
◦ 1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


◦ 2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
◾ 2.1.1. zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenie do Klienta.
◾ 2.1.2. za wyraźną zgodą Klienta marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
◦ 2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:
◾ 2.2.1. spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.
◾ 2.2.2. Paypal.pl – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembour.
◦ 2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
◾ 2.3.1. DPD Polska z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.
◾ 2.3.2. InPost Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000255841.
◾ 2.3.3. Schenker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: u. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców: 0000040104.
◦ 2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
◦ 2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów.
◦ 2.6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE


◦ 3.1. Administrator może przetwarzać za pomocą Google Analytics następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
◾ 3.1.1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient.
◾ 3.1.2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
◾ 3.1.3. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH


◦ 4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
◦ 4.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
◾ 4.2.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
◾ 4.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
◾ 4.2.3. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą - za prawnie usprawiedliwiony cel w tym wypadku uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora danych oraz dochodzenie przez niego roszczeń z tytułu zawartych Umów Sprzedaży.
◦ 4.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 4.2. Polityki prywatności.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


◦ 5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
◦ 5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
◾ 5.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
◾ 5.2.2. wniesienia, w przypadkach wymienionych w pkt. 4.2.3., pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
◾ 5.2.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w pkt. 4.2.3, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
◦ 5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@omega.plo.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


◦ 6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
◦ 6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
◦ 6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
◾ 6.3.1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
◾ 6.3.2. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta.
◦ 6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Menu

Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00zł Suma

Zobacz koszyk